Vybavovanie kremácií


V oblasti kremačných služieb zabezpečujeme celú škálu služieb s tým súvisiacu:
- uloženie telesných pozostatkov v chladiacich boxoch
- kremačné rozlúčky a obrady
- spopolnenie telesných pozostatkov odborne školeným personálom
- úpravu popola
- uloženie popola s urnou alebo rozptyl
- zriadenie užívacieho práva v urnovom háji alebo kolumbáriu

  

Kremácia


Kremácia alebo pohreb spálením, spopolnenie, je spôsob pohrebu zomrelého, pri ktorom je telo spálené. Miesto konania kremácie sa nazýva krematórium.

Krematórium v Košiciach má k dispozícií dve kremačné linky, ktoré spĺňajú prísne emisné limity Európskej únie. Proces kremácie je riadený operátorom, prostredníctvom počítačového systému a ako zdroj energie sa využíva zemný plyn a elektrina. Kremačná pec je konštruovaná tak, aby bolo možné spopolňovať iba jedného zosnulého v rakve. Podľa jej rozmerov je evidentné, že do otvoru sa môže vložiť iba jedna jediná rakva.

Názor, že sa naraz spopolňuje viac rakiev je nesprávny a nedá sa ani uskutočniť. Rakva je počas kremácie umiestnená v kremačnej komore. Po spálení tela sa popol aj s fragmentmi kostí pozbiera z kremačnej komory do nádoby a spracuje sa tak, aby bol jemný. Popol sa po kremácii uloží do plastovej urny, ktorá je označená číslom. V takomto stave sa urna odovzdá pozostalým.

Jednou z možností je uloženie popola na novom Južnom cintoríme, kde sú k dispozícii kolumbária ako aj urnové hroby: